Jaarverslag 2014 van gemeente Arnhem vastgeleged

Jaarverslag 2014 van gemeente Arnhem vastgeleged

Op 28 april is het jaarverslag en de jaarrekening 2014 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

U kunt het jaarsverslag (Pdf 6,4MB) en de jaarrekening (Pdf 5,7 MB) online bekijken.

2014 was een bijzonder jaar. Alleen al door de gemeenteraadsverkiezingen. Een coalitie van D66, SP, Groen Links en CDA presenteerde het nieuwe coalitieakkoord ‘Met de stad’. Om de sociaal-economische potentie van de stad aan te spreken is een start gemaakt met de Arnhem Agenda. Meer dan 300 inwoners, ondernemers, instellingen en organisatie spraken met elkaar over de toekomst van Arnhem. De eerste resultaten daarvan zijn voor het college een inspiratiebronnen voor het beleid voor de komende jaren.

Uiteraard stond 2014 grotendeels in het teken van de transitie binnen het sociale domein. Om de zorgcontinuïteit in 2015 te waarborgen, zijn er met ca 150 aanbieders contracten afgesloten. Ook zijn de sociale wijkteams in het leven geroepen. De voorbereiding heeft veel tijd en menskracht gevraagd, zowel van de gemeente als van de deelnemende partners. Door deze inspaning konden de teams op 1 januari 2015 daadwerkelijk van start. Arnhem heeft ervoor gekozen om de forse rijksbezuiniging op huishoudelijke hulp in 2015 nog niet door te voeren. De bestaande contracten met de thuiszorgorganisaties zijn daarom met een jaar verlengd.

Op diverse plekken in de stad werd gesloopt en gebouwd. In 2014 werden de oude panden in Het Paradijs gesloopt en werden de contouren van de nieuwe binnenstadsbuurt zichtbaar. Ook station Arnhem Centraal heeft in 2014 vorm gekregen. De bouw vordert, de opening van het nieuwe station is in zicht.
Verder is er een extra impuls gegeven aan de herbestemming van leegstaande gebouwen/bedrijfsterreinen. Zo is er in de afgelopen twee jaar, vooral in de binnenstad, bijna 40.000 m2 aan leegstaande gebouwen opnieuw in gebruik genomen.

Financiën
In de tweede helft van 2014 werd duidelijk dat gemeenten vanaf 2015 te maken krijgen met nieuwe of vernieuwde verdeelmodellen om de rijksmiddelen over de gemeenten te verdelen. Er is tevens sprake van aanzienlijke rijkskortingen. Dit geldt zowel voor de bestaande als voor nieuwe taken vanuit de Wmo en de Jeugdwet alsmede voor het Participatiebudget. Daarnaast zijn in het najaar van 2014 de effecten van het nieuwe verdeelmodel voor bijstandsuitkeringen (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG)) in volle omvang bekend geworden. Dit betekent voor Arnhem een forse achteruitgang van het budget voor de uitkeringen aan bijstandsgerechtigden. Om het financiële beeld op de lange termijn gezond te houden, is eind 2014 een nieuw bezuinigingstraject opgestart.

Financieel resultaat 2014
Structurele tekorten in 2014 zijn opgelost met incidentele meevallers in 2014. Het jaar 2014 wordt daardoor positief afgesloten. Een voordelig resultaat van € 3.439.000 kan worden verrekend met de Algemene Reserve.

Bron: Arnhem.nl

Reacties


No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.